Desire Knows No Bounds
Monday, December 29, 2008

من يک عدد دستبند دارم با سنگ‌هايی که تمام انرژی منفی‌شون گرفته شده
بعد يعنی که کلی‌تا مرسی داداش کوچيکه
:* هم


Comments:
ببخشيد وارد حريم حريم خانواده‌گی می‌شم، اما چه خوب! هميشه از اين بده بستان‌ها ذوق‌زده می‌شم.
خوش به حال‌تون
:)
 
ببخشيد وارد حريم حريم خانواده‌گی می‌شم، اما چه خوب! هميشه از اين بده بستان‌ها ذوق‌زده می‌شم.
خوش به حال‌تون
:)
 
Post a Comment