Desire Knows No Bounds
Friday, December 19, 2008

ويرجينيا وولف اعتقاد داشت که داستان عکاسی نيست، حتا عکاسی خرده‌گيرانه و انتقادی اززشتی‌های زندگی هم نيست، بلکه خلق دوباره‌ی تجربه‌هاست. او در جايی گفته است: «اين فاجعه و جنايت و مصيبت و مرگ‌ومير و بيماری نيست که ما را پير می‌کند و می‌کشد، بلکه شيوه‌ای‌ست که آدم‌ها نگاه می‌کنند و می‌خندند و ازاتوبوس بالا و پايين می‌روند.»

مرگ در جنگل -- شروود آندرسن


Comments:
:)
 
Post a Comment