Desire Knows No Bounds
Tuesday, December 30, 2008

اين همه مهدکودک و باشگاه ورزشی و کافه و کلوب و چه و چه تأسيس می‌کنند
يک آدم نيکوکاری هم پيدا شود يک مکان‌ای برای آه و ناله کردن آقايان راه بيندازد
آقايانِ مريض
مريض به معنیِ بيمار
بيمار فيزيولوژيک يعنی
که بروند جمع شوند آن تو آه و ناله کنند اين بخش آه و ناله‌ی درون‌شان ارضا شود


Comments: Post a Comment