Desire Knows No Bounds
Friday, January 2, 2009

هه
شاخ و دم ندارد که
خودِ سرطان است اينی که من گرفته‌ام


Comments:
سرطان؟
شاخ و دمم ندارد؟
اشتباه ميكني
سرطان هم شاخ دارد و هم دم
براي اطمينان دستي به سر من بكش
من شاخ دارم
دم دارم
چون....
 
چی داری می‌گی؟
می‌خوای بچه بترسونی؟
 
آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری

من هم میخوام برای من هم بگیر
خسیس بازی در نیار
 
:'(
 
Post a Comment