Desire Knows No Bounds
Friday, June 26, 2009

تنها راه تحمل هستی اين است که در ادبيات غرقه شوی، هم‌چنان که در عيشی مدام.
گوستاو فلوبر

عيش مدام -- ماريو بارگاس يوسا


Comments:
تنها راه؟!
بهتر بود میگفت یکی از بهترین راه ها...

این کسایی که این طوری حرف میزنن نمیشه اعتماد کرد بهشون. چون معلوم میشه که راه های دیگه رو نمیدونن
 
Post a Comment