Desire Knows No Bounds
Sunday, July 26, 2009

امروزه ساختار زندگی، بيش از آن که متأثر از باورها و اعتقادها باشد، در يدِ قدرتِ رخدادهاست؛ رخدادهايی که هيچ‌گاه اساسِ آن باورها و اعتقادها قرار نگرفته‌اند.

خيابان يک‌طرفه -- والتر بنيامين


Comments: Post a Comment