Desire Knows No Bounds
Monday, July 27, 2009

مدت‌ها بود «اخمِ مخصوصِ زن‌های تنها به سفر رفته»مو استفاده نکرده بودم.


Comments:
و برای تشخیص این نوع اخم کتاب اخمو لوژی خانم ها لازم است لابد . بس که هزار جور اخم دارن .
 
دچار احساس هم ذات پنداری شدیدا
 
Post a Comment