Desire Knows No Bounds
Sunday, July 19, 2009

انقلاب و گودر و پرايوسی‌های وارده

فرند آو فرند:
اما بعد،
غرض از تصدیع این که امروز دیدم الکافه گودرش را خصوصی کرده و برای من پیغام «اجازه دیدن ندارید» می فرستد. گفتم اگر حس و حالی هست از نفوذ سنتی استفاده کنید وساطتی و سفارشی بفرمایید که ما مشتری و دعاگوی قدیمی هستیم و اگر واقعاً اتفاق جدیدی نیفتاده، در را بر روی ما باز کنند.


فرند:
نمیدانم چرا وقتی بحث دوستی حقیر با ایشان میشود عجیب یاد دوستی جناب رفسنجانی می افتم با حضرتشان! وجه شبه؟ بماند حالا. ولی چشم . حتما.
هر چند حرف ما اثرش از خطبه هاشمی هم کمتر است!


Comments: Post a Comment