Desire Knows No Bounds
Sunday, July 26, 2009

اين روزها کسی نبايد به «صلاحيت» خود بيهوده اعتماد کند. قدرت اصلی در بديهه‌سازی است. همه‌ی ضربه‌های کاری با دست چپ فرود می‌آيد.

خيابان يک‌طرفه -- والتر بنيامين


Comments: Post a Comment