Desire Knows No Bounds
Monday, July 20, 2009

سارتر جايی در مقاله‌ای در توصيف «فاصله‌گذاری برشت» می‌نويسد: فرض کنيد جمعی دانشمند مردم‌شناس سفر کرده‌اند به بيابان دوردستی در آفريقا، و از دور به بررسی حرکات عجيب و غريب قبيله‌ای گم و نامکشوف خيره مانده‌اند؛ بعد، نزديک و نزديک‌تر می‌شوند، و ناگهان بهت‌شان می‌زند و می‌گويند: «اين‌ها که خود ماييم!».

از مقدمه‌ی «شهر باريک» -- آيدا احديانی


Comments: Post a Comment