Desire Knows No Bounds
Thursday, July 30, 2015

گوشه‌ای از من، هنوز، عصیان‌گر باقی مانده. انگار می‌خواهد انتقام تمام تن‌دادن‌ها و دم‌برنیاوردن‌های گذشته را یک تنه از حال و آینده بستاند. درست وقتی فکر می‌کنم آرام گرفته‌ام و عاقل شده‌ام، گوشه‌ای از من علیه تمام وضعیت‌های تن‌دهنده‌ی موجود قد عَلَم می‌کند و راه خودش را می‌رود بی‌که از من فرمان بگیرد. 

من؟ به رسمیت می‌شناسم‌اش، به غایت. 


Comments: Post a Comment