Desire Knows No Bounds
Thursday, July 30, 2015


آخر قصه via اقلیما

همیشه باید به جهان و به زندگی، دندان تیز نشان داد. هیچ چیز نمی‌تواند حریف آدمی‌زاد بشود، فقط اگر امید توی دلمان صاحب خانه‌ای ابدی باشد و قلبمان روزگار بهتری بخواهد. ممکن است ته ماجرا به سیاق دل ما جان نگیرد اما حتمی آخر قصه چیزی داریم که مال خود ماست. خودِ خودِ ما
حالا دلم می‌خواری تا نیمه‌های شب می‌خواهد. آن وقت مست برگردم خانه و بخزم کنج بغل یار

Labels:Comments: Post a Comment