Desire Knows No Bounds
Tuesday, October 13, 2015

اینرسی سکون، باگ مهم این روزهای من است. نه که قبلا نداشته باشم‌اش، نه؛ اما این روزها بدجوری اذیتم می‌کند. حس می‌کنم دارم زمان زیادی را به بطالت از دست می‌دهم. دارم زمان زیادی را به بطالت از دست می‌دهم. معهذا، کتاب «کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتا خندیدیم» عالی‌ست.


Comments: Post a Comment