Desire Knows No Bounds
Sunday, November 29, 2015

آدم است دیگر، گاهی وقت‌ها یادش می‌رود ابزاری هم وجود دارد به نام «کلمه». لذا به جای استفاده از کلمات، به جای ارتباط برقرار کردن و به‌جای ارتباط درست کلامی برقرار کردن، می‌رود سراغ بازی‌های خنده‌دار. بازی‌های ناشیانه و پرهزینه و خنده‌دار.


Comments: Post a Comment