Desire Knows No Bounds
Saturday, January 2, 2016

از متن:

 یک‌بندهایی را نمی‌شود تا ابد نگه‌داشت. یک‌رشته‌هایی را نمی‌شود یک‌سره کشید. گاهی نمی‌شود. نمی‌شود دست‌هایی را نگه‌داشت که امانت‌دار خوبی نیستند٬ نمی‌شود با کسی ماند که هرروز و هرساعت یادت بیندازد اشتباه کرده‌ای٬ نمی‌شود قاضی‌ای را دوست داشت که مجازاتت را تمام نمی‌کند٬ نه می‌بخشد و نه طناب را می‌کشد. 

جهان در سالی که گذشت via كنار كارما

Labels:Comments: Post a Comment