Desire Knows No Bounds
Saturday, April 23, 2016

via اقلیما

زمان همان‌قدر که مرهم است، شمشیر هم هست. تیز و دو لبه. ترمیم که می‌کند صبر دارد و حوصله. شاید جای زخم بماند اما درمان می‌کند. حتی بیش از سهمی که دارد.
به همین اندازه زخم هم که می‌زند، کاری و دردناک است. عمیق. پنداری قبل از این‌که چیزی به تو بدهد، به قدر کفایت از تو می‌کاهد.

Labels:Comments: Post a Comment