Desire Knows No Bounds
Sunday, April 24, 2016

کارگر جدیدم یه خانومه‌ست که اصالتا رشتیه. دست‌پختش خیلی خوبه و تمیزه و باسلیقه‌ست. میاد چند مدل غذا درست می‌کنه خونه رو تر و تمیز می‌کنه می‌ره. به منم کاری نداره. دیشب برگشتم خونه در یخچالو باز کردم دیدم شده عین یخچال خونه‌ی مامانم. چندجور غذا و چند مدل سالاد و سبزی‌خوردن و آب‌میوه‌ی طبیعی و الخ. از فرط خوشبختی دیگه دلم نمیاد از خونه برم بیرون. فرطِ خوشبختی‌ام از خودم.


Comments: Post a Comment