Desire Knows No Bounds
Monday, May 16, 2016

گِمُرگ با چشمان نیمه‌باز مدتی آتریو را زیر نظر گرفت و بعد چنین ادامه داد:
«در آن‌جا، آدم‌های کله‌پوک بیچاره‌ی بسیاری هستند که خیال می‌کنند خیلی عاقل‌اند و به واقعیت خدمت می‌کنند -که نه تنها هیچ کار درست و حسابی نمی‌کنند- بلکه می‌کوشند تا تخیلات را از مغز بچه‌ها بیرون بریزند. شاید تو درست به درد همین کله‌پوک‌ها بخوری.»

داستان بی‌پایان --- میشاییل اِندِه

Labels:Comments: Post a Comment