Desire Knows No Bounds
Monday, May 16, 2016

تو خونواده‌ی محافظه‌کار و اخلاق‌مند و اصول‌گرای ما فقط یه نفره که به شکلی مخفی تو تیم منه و پایه‌ی خریت‌های مدام من. در همین راستا امروز بهم زنگ زد گفت دان. قوت قلب گرفتم. باقی اعضای خانواده متاسفانه همیشه در راه درست و انسانی گام برمی‌دارن و ازشون انتظار هیچ اکت نامعقولی نمی‌شه داشت:|


Comments: Post a Comment