Desire Knows No Bounds
Saturday, May 21, 2016

آخرین اوپنینگ این فصل برگزار شد، فراتر از حد انتظار. از امروز همه‌چی عوض می‌شه. وارد فاز جدید می‌شم. زنی که توی منه، پشت صورت خونسردم ترس‌ها و هیجان‌ها و اضطراب‌های خودشو داره، اما ته دلش به غایت روشنه.
کوله و کتاب و دفتر و یه کاپشن شلوار نرم ورزشی و کفش کتونی و یه مشت بلیت.


Comments: Post a Comment