Desire Knows No Bounds
Friday, May 6, 2016

بعضی از «خیرهای بزرگ» نمی‌توانند در کنار هم زندگی کنند... ما مجبوریم انتخاب کنیم، و هر انتخاب ما ممکن است ضرر جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

ذهن روسی در نظام شوروی --- آیزایا برلین

Labels:Comments: Post a Comment