Desire Knows No Bounds
Wednesday, November 9, 2016

بونار مدل/معشوقه/همسرش مارت را زن جوانی توی وان حمام نقاشی می‌کرد. موقعی هم که دیگر زن جوانی نبود او را به همین صورت نقاشی می‌کرد. حتی پس از مرگ زنش دست برنداشته بود و او را به همین صورت نقاشی می‌کرد. یک منتقد هنری، ده پانزده سال پیش، در نقد و بررسی نمایشگاه آثار بونار در لندن، این کار را «بیمارگونه و هراس‌انگیز» خواند. حتی آن موقع هم از نظر من، برعکس، کاملا عادی بود.

سطوح زندگی --- جولیان بارنز

Labels:Comments: Post a Comment