Desire Knows No Bounds
Saturday, December 10, 2016

مدت‌ها بود فکر می‌کردم این خویشتن‌داری و خون‌سردی‌م سطحی و ظاهریه، اما دیشب دریافتم دیگه نهادینه شده توم و تمام‌ش رو مدیون تراپیست‌م هستم به نظرم. باورم نمی‌شه این خود جدیدم رو و این نحوه‌ی مواجه‌شدن‌م با مسائل جدید رو. و به طرز غیرمنتظره‌ای موفق‌تر و سالم‌ترم حتا.


Comments: Post a Comment