Desire Knows No Bounds
Saturday, December 10, 2016

موپاسان درباره‌ی نویسندگان می‌گوید: «در او دیگر هیچ احساسِ ساده‌ای وجود ندارد. هرآن‌چه می‌بیند، شادی‌هایش، لذت‌ها و دردهایش، ناامیدی‌هایش، فوراً به سوژه‌ای برای مشاهده تبدیل می‌شوند. علی‌رغم هر چیز، علی‌رغم خواست خودش، قلب‌ها، چهره‌ها، رفتارها و قصدها را تحلیل می‌کند.»

یادداشت‌های روزانه --- ویرجینیا وولف

Labels:Comments: Post a Comment