Desire Knows No Bounds
Wednesday, January 18, 2017

روزهایی هم هست در زندگانی، دست‌کم روزهای انگشت‌شماری، که آدم‌ها را، که آدم‌ت را باید در برابر اندوه محافظت کنی؛ بی‌که بر اندوهش بیفزایی.


Comments: Post a Comment