Desire Knows No Bounds
Sunday, January 29, 2017

تو یکی از شبکه‌های اجتماعی یکی نوشته بود برای آرامش داشتن تو زندگی روزی صدبار ناشتا این ذکر رو بگین: «هیچ‌چیز از هیچ‌کس بعید نیست».


Comments: Post a Comment