Desire Knows No Bounds
Thursday, March 16, 2017دوست قشنگم پیغام داده پاشو بریم A4 بشینیم قهوه بخوریم فکر کنیم. درست پارسال همین موقع‌ها بود که رفتیم A4 نشستیم قهوه خوردیم فکر کردیم، و زندگیْ دیگر شد. باورم نمی‌شه این من‌م که دارم این زندگیه رو زندگی می‌کنم. خیلی چیزا از همین دوبی شروع شد. یکی‌ش موونپیک. یکی‌ش A4.

هاها.


Comments: Post a Comment