Desire Knows No Bounds
Tuesday, March 7, 2017

وبلاگام و بیزینس‌هام و محصولاتم و الخ، اسماشون داره از اسامی موجود در جوشن کبیر بیشتر می‌شه. مع‌الأسف گوسپند بیشترین رواج رو داره وقتی صِدام می‌کنن:|


Comments: Post a Comment