Desire Knows No Bounds
Tuesday, March 7, 2017

فرزندم داره به دنیا میاد و مث تمام نوزادهای جهان چند ماه اول به مراقبت شبانه‌روزی و بی‌خوابی‌های مدام  احتیاج داره و گس وات؟ اصلا حوصله‌شو ندارم:|


Comments: Post a Comment