Desire Knows No Bounds




Friday, April 7, 2017

تمام روز را، استانبول و پاریس، گوش از صدای آژیرها سرسام می‌گیرد. استانبول کمتر، پاریس بیشتر. هر دو شهر، هم‌چنان زیبا و مغرور، اما تب‌دار و ملتهب‌اند. فضا به شدت امنیتی‌ست. اضطرابی مدام، زیر پوست شهر جریان دارد.


Comments: Post a Comment