Desire Knows No Bounds
Saturday, April 8, 2017

به نظرم همه‌چی باید از ورزش شروع شه. اونم نه همین‌جور بی‌حساب‌کتاب، توی زمان مشخص با بهره‌وری مشخص. اگه شد که شد، اگه نه دیگه راهی نداره. بزرگ‌ترین محک اراده واسه من، هم‌چنان ورزشه.


Comments: Post a Comment