Desire Knows No Bounds
Wednesday, May 3, 2017

شاید این سخن گزاف نباشد که محبت‌آمیزترین، عاقلانه‌ترین آرزوی ما برای جوان‌ها در این زمانه‌ی پُرخشونت باید این باشد که «امیدواریم دوره‌ی غرق شدن شما در جنون جمعی، در خودبرحق‌بینیِ جمعی، با دوره‌ای از تاریخ کشورتان مصادف نشود که در آن بتوانید عقاید بی‌رحمانه و ابلهانه‌ی خود را به مرحله‌ی عمل درآورید.»

«اگر بخت یارتان باشد، به واسطه‌ی تجربه‌تان در زمینه‌ی قابلیت‌های مرتبط با خشک‌مغزی و عدم رواداری، بسیار پخته‌تر از این دوره بیرون خواهید آمد. مسلماً درک خواهید کرد که انسان‌های عاقل، در دوره‌های جنون عمومی، چگونه می‌توانند بکُشند، نابود کنند، دروغ بگویند، و قسم بخورند که سیاهْ سفید است.»

زندان‌هایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم --- دوریس لسینگ

Labels:Comments: Post a Comment