Desire Knows No Bounds
Thursday, May 4, 2017

امروز، رأس ساعت مقرر پریود شدم. متأسفانه اما با همین دقت و شدت، تمام سه روز گذشته مشغول سردرد و اختلالات هورمونی و انهدام آدمای عزیز زندگی‌م بودم و متأسفانه‌تر موفق شدم. خواهرکوچیکه طفلی چه گناهی داشت این وسط حالا آخه:| مدت‌ها بود این‌همه هارش و وحشی نشده بودم در انظار عمومی. حالا؟ کمی آروم‌تر و به غایت بدترم.


Comments: Post a Comment