Desire Knows No Bounds
Saturday, June 10, 2017

مث این می‌مونه که اسباب‌بازی‌شو داده باشه بهت، نه واسه این‌که دوسِت داشته، نه برای این‌که دلش می‌خواسته اسباب‌بازی‌شو بده بهت، برای این‌که در ازاش توقع داشته بازی‌ش بدی. بعد که دیده راش نمی‌دی تو بازی، وایستاده مشت‌زنان به در که اسباب‌بازی‌مو پس بده.


Comments: Post a Comment