Desire Knows No Bounds
Sunday, July 23, 2017

قبلنا سر حرکات کششی یوگا بدنم تق‌تق می‌کرد. جدیدنا صدای گوشت کوبیده می‌ده. فکر کنم تو اون یه هفته استراحت مطلق و استفاده‌ی زیاد از بالش برقی، بخشی از اجزای داخلی بدنم پخته.


Comments: Post a Comment