Desire Knows No Bounds
Tuesday, July 11, 2017

او این ده را دوست دارد، با میدانش، و درختان زیزفون که عبور آدم‌ها را تفسیر می‌کنند. کلیسا که زنگ‌ها را به صدا در می‌آورد و ناقوس که خم می‌شود. نوعی خط منصّف چنان‌که گویی زمان از حرکت بازایستاده است، لحظه‌ای پیش از افتادن. لحظه‌ای پیش از برخاستن. ادراکی از یک جهانِ به سکوت وادارنده.

یک زن --- آن دلبه

Labels:Comments: Post a Comment