Desire Knows No Bounds
Monday, July 3, 2017

تو این پونزده سال اخیر، تنها کسی که همیشه روش حساب کرده‌م و هیچ‌وقت پشت‌مو خالی نکرده، آقای کا بوده. نو متر وات که کجا بوده‌م و با کی بوده‌م، حتا یک‌بار هم از زندگی شخصی‌م سوالی نکرده که جواب دادن بهش برام سخت باشه و در عین حال همیشه استیبل‌ترین، نزدیک‌ترین و محرم‌ترین آدم زندگی‌م بوده. از ۲۷ سالگی‌م که عاشق‌ش شدم تا الان که عزیزترین دوستمه.

«عشق سال‌های وبا»م.


Comments: Post a Comment