Desire Knows No Bounds
Sunday, July 16, 2017
«لُل» نمی‌تواند با یادهاش کنار بیاید. نابود می‌شود زیر بار یاد، یادی که نو به نو می‌شود هر روز در زندگی‌ش، و طراوتِ زندگی را زایل می‌کند، طراوتی که مبنای زندگی‌ست. «لُل.و.اشتاین» زنی‌ست که هر روز، طوری که انگار بار اول باشد، به یاد همه‌چیز می‌افتد، همه‌چیزی که هر روز تکرار می‌شود، و هر روز گمان می‌کند که بار اول است، انگار بین روزهاش حفره‌های عمیقِ فراموشی باشد. نمی‌تواند به یادهاش عادت کند، به فراموشی هم همین‌طور.

مکان‌های مارگریت دوراس --- گفت‌وگوی میشل پُرت با مارگریت دوراس

Labels:Comments: Post a Comment