Desire Knows No Bounds
Friday, August 18, 2017

اگر تجربه‌ی سختی را از سر گذرانده باشی، به‌نوعی با آدم‌هایی که همان تجربه را داشته‌اند احساس همبستگی می‌کنی... الان می‌توانم درک کنم چه جوری می‌شود درمانده بود و از پس آن برنیامد و درد کشید.

سوزان سونتاگ

Labels:Comments: Post a Comment