Desire Knows No Bounds
Friday, August 11, 2017

با اتفاق دیروز، یه دوره از زندگی‌م بسته شد. حالا همه‌چی تغییر می‌کنه. همه‌چی دو پرده سخت‌تر دو پرده واقعی‌تر می‌شه حتا.


Comments: Post a Comment