Desire Knows No Bounds
Monday, August 7, 2017

یه جوری از سفر برگشته‌م که بدنم اشتباهی به وقت آمریکا تنظیم شده و فکر کنم هرگز دیگه نمی‌تونم در طول روز بیدار بمونم:|


Comments: Post a Comment