Desire Knows No Bounds
Saturday, September 23, 2017

در روزهای اخیر متوجه شده‌م دوست عزیزم چه‌قدر نزد اقشار مختلف جامعه غیرقابل‌معاشرت و مطروده و برای بار هزارم با این عبارت مواجه شدم که واتس رانگ وید یو هان.
واتس رانگ وید می مث‌که:|


Comments: Post a Comment