Desire Knows No Bounds
Saturday, September 9, 2017

این فانتزی من است که همه‌چیز را پاره کنم و همه‌چیز را با یک نام مستعار از ابتدا شروع کنم. نامی که هیچ‌کس نداند همان سوزان سونتاگ است. خیلی دوست دارم این کار را بکنم. فوق‌العاده است که بتوان از ابتدا شروع کرد و بار کاری را که قبلاً انجام شده است نکشید.

 سوزان سونتاگ

Labels:Comments: Post a Comment