Desire Knows No Bounds
Thursday, October 26, 2017

کم‌کم استخر رفتنامون با ف داره روتین می‌شه. نشسته بودیم تو جکوزی. به‌ش گفتم دقت کردی تو این ماه اخیر یه‌هو چه لایف‌استایلم ۱۸۰ درجه عوض شده؟! گفت بابا اصن تو زندگی‌ت عجیب پرماجراست. به ماه نمی‌رسه. هر هفته یه‌هو می‌بینی از دُم از یه جای جدیدی از دنیا آویزونی. دیدم دقیقن همینم. به فاصله‌ی هفته به هفته یا ماه به ماه، با دُم از یه جای جدیدی تو دنیا آویزونم و دارم تاب می‌خورم.


Comments: Post a Comment