Desire Knows No Bounds
Monday, October 9, 2017

دارم پنج‌روزه می‌رم ژاپن و نه تنها توکیو که باید دو روز هم برم اوساکا و از هم‌اکنون دارم از فرط فکر کردن به پروازهای طولانی پشت سر هم تَرَک می‌خورم.
من غلام مسافت‌های کوتاهم بابا.


Comments: Post a Comment