Desire Knows No Bounds
Friday, February 23, 2018

هر چی بچه‌ها بزرگ‌تر شده‌ن، دردسرشون کمتر شده و عذاب وجدان‌های من بیشتر:|
 ترومای «مادر بد» بودن حالا حالاها دست از سر من برنمی‌داره انگار. هر لحظه‌ای هر حال خوشی که دارم واسه خودم سپری می‌کنم، ته‌ش یه تلخی عمیق دارم ته ذهن‌م. حق خودم نمی‌دونم. حق خودم می‌دونم و نمی‌دونم. و مدام، مدام مدام مدام دارم خودم رو برای ماجرای تابستون سرزنش می‌کنم. هنوز و مدام:|


Comments: Post a Comment