Desire Knows No Bounds
Sunday, March 25, 2018

از کنار زوجی در یک ماشینِ سواری می‌گذریم. زن دارد گریه می‌کند و آفتابگیرش را می‌کشد پایین. سخت است تنهایی سرپرست خانواده باشی، ولی از همسرِ بیچاره بودن آسان‌تر است.

کیک عروسی و داستان‌های دیگر --- انتخاب و ترجمه‌ی مژده دقیقی

Labels:Comments: Post a Comment