Desire Knows No Bounds
Friday, April 27, 2018

کلاس‌های فصل بهار ایگرگ‌پریم به زودی شروع می‌شه. این ترم برای تک‌تک‌شون انرژی زیادی صرف کردیم و حس می‌کنم نتیجه‌ی کار رو بسیار دوست خواهم داشت.


Comments: Post a Comment