Desire Knows No Bounds
Saturday, April 21, 2018

پولانسکی معتقده من برای رابطه ساخته نشده‌م. معتقده تنهایی‌م از همه‌چیز برام مهم‌تره. تو بی آنست؟ عمیقن باهاش موافقم. خوبی پولانسکی اما این‌جاست که تنهایی منو به مخاطره نمی‌افکنه. بهم فرصت تنهایی می‌ده تا جایی که لازم دارم و تا جایی که دلم می‌خواد، و این مهم‌ترین رمز موفقیت‌شه.


Comments: Post a Comment