Desire Knows No Bounds
Wednesday, May 2, 2018

‏اگر شما گیوتین را به جلوی صحنه آورده‌اید و آن را با این شادمانی و افتخار افراشته و به آسمان رسانده‌اید، فقط برای این است که بریدن سر از همه کار آسان‌تر است و پروردن اندیشه در سر، از همه دشوارتر. ‏
شما تنبلید، پرچم شما کهنه‌پارچه‌ای بیش نیست؛ نماد ناتوانی...

‏تسخیرشدگان --- داستایوفسکی

Labels:Comments: Post a Comment